پکیج کرایه ماشین
 ردیف  شهر  یک نفر  دو نفر  سه نفر  چهار نفر  پنج نفر
1 دوبی 20 درهم 30 درهم 40 درهم 50 درهم 60 درهم
مشخصات کرایه ماشین و مدارک لازم
توضیحات 1 کرایه ماشین توضیحات 1 کرایه ماشین
اطلاعاتی درباره خودرو و موارد مهم
توضیحات 2 کرایه ماشین توضیحات 2 کرایه ماشین
تگ ها و کلمات کلیدی